Dětský tábor Pražanka Jak objednat pobyt Jak objednat pobyt

1) V sekci TERMÍNY A CENY klikněte u Vámi vybraného běhu na odkaz REZERVOVAT.

2) Vyplňte všechny povinné položky elektronické přihlášky na Vámi zvolený běh, pokračujte kontrolou zapsaných údajů (tlačítko ZKONTROLOVAT) a poté potvrďte objednávku tlačítkem ODESLAT.

3) Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce elektronické přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.

4) V dalším kroku elektronického přihlášení si vytiskněte (nebo pro pozdější vytištění uložte) Dodatek elektronické přihlášky.

5) Doručení elektronické přihlášky Vám potvrzujeme formou e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu, kterou jste v elektronické přihlášce uvedli. Pokud by potvrzující e-mail v termínu 48ti hodin nedorazil, kontaktujte nás, prosím, kvůli vyřešení případného problému.

6) Po doručení elektronické přihlášky vzniká PŘEDBĚŽNÁ rezervace táborového pobytu Vašeho dítěte s platností 5 pracovních dnů. Tato rezervace se stává ZÁVAZNOU v okamžiku jejího potvrzení formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu ve správné výši na bankovní účet provozovatele 115-1214170237/0100 pod správným variabilním symbolem, tj. prvních 6 číslic z rodného čísla dítěte – př.915612 (viz instrukce v Dodatku elektronické přihlášky).

7) Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), uveďte to spolu s fakturačními údaji v příslušných kolonkách elektronické přihlášky. Dále NIC NEPLAŤTE – v tomto případě je platnost předběžné rezervace shodná s termínem splatnosti faktury, kterou od nás zaměstnavatel obdrží. PŘEDBĚŽNÁ rezervace má v tomto případě trvání do data splatnosti námi vystavené faktury.

8) V případě, že předběžná rezervace nebude ve lhůtě 5ti pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena doručením zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, může být bez předchozího upozornění zrušena.

9) Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 a 16:00 s Dodatkem elektronické přihlášky, potvrzeným od lékaře, kopií průkazky zdravotní pojišťovny dítěte a případným doplatkem ceny poukazu.

C. Storno podmínky

1) Při zrušení závazné rezervace ze strany zákonných zástupců dítěte účtujeme storno poplatek v následující výši:

– 10 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace do 30.4.2021

– 20 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 1.5. – 15.5.2021

– 30 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 16.5. – 31.5.2021

– 40 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 1.6. – 15.6.2021

V případě zrušení závazné rezervace po 15. červnu 2021 odpovídá storno poplatek výši zálohové platby daného běhu.

2) Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu je objednatel povinen uvědomit provozovatele nejpozději deset dnů před termínem zahájení daného turnusu.

3) Při předčasném odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 300 Kč.

4) Provozovatel poukáže vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.2021.

DALŠÍ INFORMACE? Zpět do nabídky