Dětský tábor Pražanka Jak objednat pobyt Jak objednat pobyt

1) V sekci TERMÍNY klikněte u Vámi vybraného běhu na odkaz REZERVOVAT.

2) Vyplňte všechny povinné položky elektronické přihlášky na Vámi zvolený běh, pokračujte kontrolou zapsaných údajů (tlačítko ZKONTROLOVAT) a poté potvrďte objednávku tlačítkem ODESLAT.

3) Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce elektronické přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.

4) V dalším kroku elektronického přihlášení si vytiskněte (nebo pro pozdější vytištění uložte) Dodatek elektronické přihlášky (ten je též možné si kdykoliv vytisknout u vybraného běhu v sekci TERMÍNY).

5) Doručení elektronické přihlášky Vám potvrzujeme formou e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu, kterou jste v elektronické přihlášce uvedli. Pokud by potvrzující e-mail v termínu 48 hodin nedorazil, kontaktujte nás, prosím, kvůli vyřešení případného problému.

6) Po doručení elektronické přihlášky vzniká PŘEDBĚŽNÁ rezervace táborového pobytu Vašeho dítěte s platností 3 pracovní dny. Tato rezervace se stává ZÁVAZNOU v okamžiku jejího potvrzení formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu ve správné výši na bankovní účet provozovatele 115-1214170237/0100 pod správným variabilním symbolem, tj. prvních 6 číslic z rodného čísla dítěte – př.915612 (viz instrukce v Dodatku elektronické přihlášky).

7) Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), uveďte to spolu s fakturačními údaji v příslušných kolonkách elektronické přihlášky. Dále NIC NEPLAŤTE – v tomto případě je platnost předběžné rezervace shodná s termínem splatnosti faktury, kterou od nás zaměstnavatel obdrží. PŘEDBĚŽNÁ rezervace má v tomto případě trvání do data splatnosti námi vystavené faktury.

8) V případě, že předběžná rezervace nebude ve lhůtě 3 pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena doručením zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, může být bez předchozího upozornění zrušena.

9) Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 a 16:00 s Dodatkem elektronické přihlášky, potvrzeným od lékaře, kopií průkazky zdravotní pojišťovny dítěte a případným doplatkem ceny poukazu (3.500 Kč u dvoutýdenních pobytů, resp. 2.000 Kč u pobytů týdenních).

Storno podmínky:

1) Při zrušení závazné rezervace ze strany zákonných zástupců dítěte účtujeme storno poplatek v následující výši:

– 10 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace do 30.4.2023

– 20 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 1.5. – 15.5.2023

– 30 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 16.5. – 31.5.2023

– 40 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 1.6. – 15.6.2023

V případě zrušení závazné rezervace po 15. červnu 2023 odpovídá storno poplatek výši zálohové platby daného běhu.

2) Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu je objednatel povinen uvědomit provozovatele nejpozději deset dnů před termínem zahájení daného turnusu.

3) Při předčasném odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 300 Kč.

4) Provozovatel poukáže vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.2023.

DALŠÍ INFORMACE? Zpět do nabídky